Annals of African Medicine
Home About AAM Editorial board Ahead of print Current Issue Archives Instructions Subscribe Contact us Search Login 
This article has been cited by
1A Case Report on Rhabdomyolysis After Multiple Bee Stings
Krishna Constantino,Alec J Pawlukiewicz,Leigh Spear
Cureus.2020;()
[DOI]
2Acute kidney injury in a Tanzanian boy following multiple bee stings in resource-limited setting: a case report
Amon Ryakitimbo,Misso Kennedy,Elichilia Shao,Maria E Itana,Ronald Mbwasi,Grace Kinabo,Karen Yeates,Kajiru Kilonzo
Oxford Medical Case Reports.2018;2018(10)
[DOI]
3Severe pulmonary-renal syndrome in honeybee sting envenomation A case report
Alan Shaji,Malik Parvez,NareshKumar Chirumamilla,Nalin Sharma,AshokKumar Pannu
Turkish Journal of Emergency Medicine.2022;0(0)0
[DOI]
4Development and validation of a model to predict acute kidney injury following wasp stings: A multicentre study
Xin Tang,Li Lin,Ying ying Yang,Rong shuang Huang,Bei bei Wang,Ling Zhang,Ping Fu,Yu Wen,Changbin Liao,Dezheng Chen,Hen Xue,Jixian Xu,Weihong Bi,Bin Liao,Zaizhi Zhu,Zhigang Tang,Ying Ma,Fangming Chen,Jian Xiao,Hua Tan,Xisheng Xie,Lin Zhang,Guoyuan Yao,Wanchao Zhang,Santao Ou,Deqiong Xie,Xiaoyun Chen,Linfeng Liu,Yinlong Wang
Toxicon.2022;209(0)43
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe